Niniejszym, zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamenty Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (dalej RODO) informuję, iż administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria Mediacyjna Przemysława Cecuga z siedzibą pod adresem: ul. Kośnego 19/2, 45-056 Opole oraz ul. Chabrów 60, 45 – 221 Opole (dalej „Kancelaria”). Przetwarzanie

Państwa danych osobowych w ramach świadczenia pomocy prawnej przez Kancelarię jest niezbędne do:

  1. wykonania umowy, której stroną jesteście Państwo, albo do podjęcia działań na Państwa żądanie, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego, poprzez m.in. sprostanie warunkom formalnym pism procesowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  3. ochrony żywotnych interesów Państwa lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d RODO);
  4. celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Ponadto Kancelaria przetwarza również szczególne kategorie danych osobowych w zakresie niezbędnym do: 

  1. ochrony żywotnych interesów Państwa lub osoby trzeciej w przypadku fizycznej lub prawnej niezdolności do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych (art. 9 ust. 2 lit. c RODO);
  2. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy (art. 9 ust. 2 lit. f RODO). 

Kancelaria będzie przekazywać Państwa dane osobowe naszym księgowym oraz innym podmiotom przetwarzającym̨ dane, na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. 

Pragnę poinformować również o przysługujących Państwu prawach: prawo dostępu, w tym prawo do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu (art. 15 RODO), prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych (art. 16 RODO), prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO), prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), prawo do powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania (art. 19 RODO), prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO), prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO), prawo do niepodlegania zautomatyzowanej decyzji, w tym profilowaniu (art. 22 RODO) oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się̨ ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych( art. 77 RODO). 
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z umowy zawartej między Państwem, a Kancelarią. W przypadku przetwarzania danych na innej podstawie przez okres nie dłuższy niż 6 lat. 
W razie jakichkolwiek pytań proszę kontaktować się z Kancelarią pod adresem mailowym: mediacjececuga@gmail.com  lub telefonicznie pod nr 601 848 408;  882 388 222.