Mediacje cywilne 

 • spory lokalowe i sąsiedzkie
 • mediacje około spadkowe
 • podział majątku, roszczenia odszkodowawcze, zadośćuczynienia, naruszenie dóbr osobistych

Prawo pracy

 • porozumienie pomiędzy pracownikiem a pracodawcą
 • spory o sposób rozwiązania stosunku pracy
 • spory o zaległe wynagrodzenie
 • spory o świadectwo pracy (wydanie, sprostowanie)
 • podstawy zatrudnienia
 • mobbing   

Gospodarcze

 • spory o zapłatę
 • zmiany terminów formy płatności
 • rozłożenie wierzytelności na raty
 • spory w przedmiocie zawierania, wykonywania oraz rozwiązywania umów cywilnoprawnych
 • inne.


Administracyjne 

 • wyjaśnienie i rozważenie stanu faktycznego sprawy oraz obowiązujących norm prawnych
 • ustalenie zgodnego z prawem sposobu załatwienia sprawy np. przez wydanie decyzji lub zawarcie ugody o określonej treści. 
 • ułatwia prawidłowe wykonywanie przez Organy administracji publicznej swojej misji, polegającej na dbaniu o interes społeczny i interes indywidualny strony.